VEDTEKTER FOR FRAMTUN OG AULI SKOLEKORPS

(oppdatert 13.02.2020)

 

§ 1 – ORGANISASJON

Korpsets navn er Framtun og Auli Skolekorps.

Framtun og Auli Skolekorps er stiftet 23.april 1964, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Øst.

 

§ 2 – FORMÅL

Framtun og Auli Skolekorps har som formål og fremme interesse for, og utøvelse av musikk blant medlemmer, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

§ 3 – OPPGAVER

Framtun og Auli Skolekorps skal :

a)       Sørge for opplæring av korpsmedlemmer i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og samspill.

b)       Arbeide for å fremføre god musikk.

c)       Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter.

 

§ 4 – MEDLEMSKAP

a)       Som utøvende medlemmer opptas etter skriftlig søknad, barn og ungdom hjemmehørende i Framtun og Auli skolekretser.

Søknaden skal være undertegnet av foresatte.

Foresatte til utøvende medlemmer samt andre interesserte kan opptas som ikke utøvende medlemmer.

b)       Korpset følger NMF’s til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.

c)       Utmelding skal skje skriftlig og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmelding kan godtas. Kontingentrestanse kan medføre utvisning fra korpset. Skyldig kontingent utelater opptak av søsken. Styret kan i særskilte tilfeller dispensere fra disse reglene.

d)       Medvirkning i amatørkorps eller bruk av skolekorpsets eiendeler ut andre musikkaktiviteter kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelsen i andre korps er at medlemmet er fylt 15 år og forpliktelser overfor Framtun og Auli Skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjon.

e)       Det benyttes følgende regler for utdeling av medaljer i Framtun og Auli Skolekorps :

1 års medlemskap;                    1 års medalje

3 års medlemskap;                    3 års medalje og et medaljeskjold.

5 års medlemskap;                    5 års medalje

7 års medlemskap;                    7 års medalje

10års medlemskap;                   10 års medalje

Gaver til medlemmer som slutter i Framtun og Auli skolekorps gis i henhold til egen instruks for gaver.


§ 5 – PLIKTER

a)       Korpsmedlemmene må overholde korpsets, regionens og NMF’s vedtekter, regler og lovlige vedtak.

b)       Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag, såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd. Medlemmer må rette seg etter ordensreglene på det sted øvelsen/oppdraget finner sted.

c)       Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte skal kvittere for utlånt instrument og annet utstyr. De kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.

d)       I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde ledere og instruktører.

e)       Alle, både utøvende og ikke utøvende medlemmer, skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal gi meste mulig glede.

f)        Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid.

§ 6 – KONTINGENT

a)       Korpsåret med medlemsregistrering, innrapportering til regionens/forbund og kontingentsinnbetaling følger skoleåret fra 1.august til 31.juli påfølgende år.

b)       Medlemskontingenten størrelse for utøvende og ikke utøvende medlemmer fastsettes av årsmøtet.

c)      Kontingenten for spillende medlemmer er pr.t kr. 2.800,- pr elev pr. skoleår fordelt på to forfall: september og mars.
  Redusert kontingent for styremedlemmer og musikanter som har to eller flere søsken som betaler kontingent for spillende medlemmer er p.t. kr. 0. Styret kan innvilge redusert kontingent for enkelte medlemmer.

d)       Kontingenten faktureres for hele skoleåret selv om musikanten slutter i løpet av skoleåret. 

§ 7 – ARBEIDET I KORPSET

a)       Korpsets øvelser følger planen for skoleåret. (skoleruta)

b)       Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper.

c)       Korpset skal ha tillitsmannsordning med en tillitsmann pr. 20.utøvende medlem.

d)       Gruppeledere velges for 1 år av musikantene i Hovedkorpset, og disse må fylle 15 år innen 31/12 det året de blir valgt. Dette gjøres innen 1.september. 2 av gruppelederne velges til representanter i styret. Disse velges også for 1 år av gangen.

e)       Kretsens sommerkurs anbefales for korpsets medlemmer og dekkes av korpset med inntil 50% av kursavgiften.
For instruktør- og dirigentkurs i kretsens regi dekkes hele kursavgiften mot at musikanten forplikter seg til å delta aktivt i korpsets musikalske aktivitet i minimum 1 år etter gjennomført kurs.

§ 8 – DIRIGENTER / INSTRUKTØRER

Korpsets styre ansetter dirigenter og instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMF’s retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigenter og instruktører.

§ 9 – ÅRSMØTE

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.

Utøvende og ikke utøvende medlemmer over 12 år innkalles til årsmøtet. Foresatte innkalles på vegne av øvrige medlemmer. Innkallingen skal skje med minst 6 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet avholdes innen 31. mars.
Medlemmer som ikke har fylt 12 år har adgang til årsmøtet som observatører med tale og forlagsrett. De har ikke stemmerett og er ikke valgbare.

Årsmøtets saksliste :

a)       Godkjenning av innkalling og saksliste.

b)       Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen.

c)       Årsmelding

d)       Regnskap med revisjonsberetning

e)       Kontingent for utøvende og ikke utøvende medlemmer

f)        Innkomne forslag.

g)       Valg

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Styret valgt på årsmøtet overtar senest 14 dager etter avholdt årsmøte.

I denne perioden skal gammelt og nytt styre avholde felles styremøte hvor saker og ansvar overleveres.

§ 10 – STYRET

a)       Korpset ledes av et styre som velges på korpsets årsmøte, som består av :

Leder                                                            2 år

Sekretær                                                      2 år

Kasserer                                                       2 år

Styremedlem                                                              2 år

Styremedlem                                                              2 år

Styremedlem                                                              2 år

Korpstillitsvalgt(e), velges av

utøvende medlemmer på første

øvelse på høstsesongen hvert år             1 år

I tillegg velges :

3 varamedlemmer til styret                     2 år

1 materialforvalter                                 1 år

2 revisorer                                            2 år

  •        2 medlemmer av uniformskomite            2 år

Valgkomité på 3 medlemmer                  1 år

For å sikre kontinuitet i styret velges medlemmene etter følgende mønster:
1. år:      Leder, sekretær, ett styremedlem og ett varamedlem.
2. år:      Kasserer, to styremedlemmer og ett varamedlem.

b)       Styremøter holdes så ofte det anses nødvendig, men minst en gang pr. mnd. Utenom feriene.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige møter, må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må saken fremlegges for et fulltallig styre.

Korpsets dirigenter og evnt. korpsets tillitsvalgt kan innkalles til styremøtene uten stemmerett.

§ 11 – OPPLØSNING

Oppløsning av korpset kan kun fortas av to årsmøter avholdt etter hverandre og ha minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede stemmer. Dersom korpset oppløses skal foreldrerådene ved Framtun og Auli skoler disponere korpsets aktiva.

§ 12 – UTMELDING AV REGION OG FORBUND

Ved utmelding av region og forbund, må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede stemmer.

§ 13 – VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte og må være vedtatt med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede stemmer.

 

Vedtektsendringer vedr. paragraf 11 skal godkjennes av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Framtun og Auli skoler.

   
© Framtun og Auli skolekorps